Monday, December 28, 2009

TASYO: Kaya Ba Nating Harapin Ang Hamon?

May magandang balita po tayo sa mga kasapi ng Kamalaysayan Solidarity on Sense of History at ng Balik-Bayanihan Campaign Network at ng mga Cause group sa Facebook ng dalawang samahang ito. Ang ikalawang novelette ni Ed Aurelio C. Reyes, na pinamagatang TASYO: Ngayon na ba ang Bukas sa Habilin ng Pantas? Ay halos tapos nang maimprenta at handa nang maipamahagi sa ilang book outlets sa loob ng ilang araw mula ngayon. Nasimulan na ang pag-iimprenta ay pinilit pa rin ng sumulat nito na maghabol sa likurang pabalat ng isang mabigat na hamon sa lahat ng mga babasa:

. “Mulat sa katotohanan at kahalagahan ng kaisahan ng lahat, sa isip at diwa, sa salita at gawa, magpakatao at makipagkapwa-tao Tayo.

. “Sa dinami-dami ng aking mga nabasa, isang katotohanan ang halos mawaglit na sa aking kama­layan. Ito pala ang pinaka­mahalaga. Na tayo ay nilikha na kawangis ng Lu­mik­­ha. Na ang gayon ay kaloob sa atin ng Lumik­ha, at ang ganap na pagka­kamit ng katangiang ito ay dapat namang ikaloob natin sa Kaniya. Ang gantim­pala ay kaligayahan at kapanatagan sa sari-sarili at sama-sama nating buhay. Madalas nga la­mang mangyari na sa sa­limuot ng araw-araw na mga gawain upang lu­mawig at gumaan ang buhay ay na­wa­waglit sa ating muni ang pinakamaha­lagang ka­totohanan kung bakit nga tayo isinilang at nabu­buhay.”

. NAPAKASIMPLE nga raw ng habilin ng napakatagal nang sumulat nito, na tila raw si “Tasyong Pantas.” Kung gayon, bakit naman ipinagpalagay na di ito mauunawaan ng kanyang mga kapanahon? At bakit kaya pinagdududahan pa ng pamagat nitong aklat na tayo na ngayon ang makakaunawa? Ang tanging sukatan ng sapat na pagkakaunawa ay angkop na pagsasabuhay, di lang sa isip o sa salita kundi sa gawa. Sa mga ugali’t asal ng mga tao ngayon, napakadaling patunayan na hindi pa talaga natin nauunawaan ang “Habilin ng Pantas.” Mayroon kayang sapat na makakikilala sa halaga nito sa kamalayan ng Sangkatauhan sa buong daigdig, at gugugugol tuloy ng tiyaga upang ito’s pag-aralan, isabuhay at ipalaganap?

Ed Aurelio (Ding) Corpus Reyes, may-akda,
TASYO: Ngayon na ba ang Bukas sa Habilin ng Pantas?
MANILA: SanibLakas, 2010

No comments:

Post a Comment