Tuesday, January 5, 2010

Pangungusap ng Aking Buhay

"Ganap kong kakatawanin, sa buhay kong ito, ang panawagang 'MagpakaTAO at Makipagkapwa-TAO TAYO '." -- Ito ang kabubuo ko pa lamang (ngayong araw na ito, Disyembre 30) na pangungusap ng aking buhay.

Kaya...

"Magawa ko sanang ngumiti /
Sa aking paghimlay, /
Tuldok sa pangungusap /
Ng aking buhay." // (ito'y tulang isinulat ko
mahigit 15 taon na ngayon ang nakararan.)

(Ang konsepto ng "Pangungusap ng Buhay"
ay maihahalintulad sa isang may-kahabaang
pamagat ng sisikapin mong maging saysay
ng buong idadaloy ng iyong salaysay bilang
dahilan at layunin kaya ka isinilang at kaya
mo pinatatagal ang iyong paghinga. Maaaring
marami ang maibunga, gaya ng nakamit mo ang
yaman at bantog na pangalan. Ngunit ang pangu-
ngusap ng iyong buhay ay pinili mong pagtuunan
ng sa iyo'y pinakamahalaga mong mga pagsisikap,
at pag-aanihan ng pinakamalaki mong tagumpay.
Saysay ito na ikaw mismo ang pumili para isabuhay.
Hindi tayo nabubuhay para lamang mabuhay.
Nasa konsepto ring ito ang una sa 14 na mga aral
ng Kartilya ng Katipunan ni Emilio Jacinto, na nag-
sasabing:
"Ang buhay na hindi ginugugol sa isang malaki
at banal na kadahilaman ay kahoy na walang lilim,
kundi damong makamandag.")

Pag-isipan po natin ang bagay na ito.

Ed Aurelio (Ding) Reyes
"Balani Bagumbayan"
Disyembre 30, 2009

No comments:

Post a Comment